فرم طراحی غرفه

مشخصات

نام شرکت
نام فرد حقیقی

غرفه

غرفه
طبقات غرفه
کف غرفه
پوشش کف

VIP و CIP

VIP
CIP

انبار و آبدارخانه

نمایش محصول

تجهیزات نمایشی

میز اطلاع رسانی (INFORMATION)

نوع میز

توضیحات